Wednesday, August 29, 2012

12ရာသီဖြားအခ်စ္ပိုင္ရွင္မ်ား။။။။။။

မိႆအခ်စ္ဒႆန (ARIES)

မိႆရာသီဖြားတို႔၏ ႏွလံုးသားသည္ အလြန္ၿမင့္ၿမတ္သိမ္ေမြ႔သည္ဟု
ကမၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ထားသည္။
“ႏွလံုးသားစစ္ပြဲမ်ား။ဒဏ္ရာဒဏ္
ခ်က္မ်ား၊မီးေတာက္၊မီးလွ်ံမ်ားၾ ကားမွ အလြန္ခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္၊ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ အခ်စ္ရွိသူ”ဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
အၿပင္သဏၭာန္တြင္ ၾကမ္းတမ္းသည္ဟု ထင္ရလင့္ကစား အတြင္းစိတ္မွာႏုညံ့သည္။
ေမတာၱေရးတြင္ အေပးသမားၿဖစ္သည္။ရယူၿခင္းထက္ ေပးဆပ္ၿခင္းကို ဦးစားေပးမည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္မိလွ်င္ မ်က္စိေအာက္ကအေပ်ာက္မခံ။ မုန္းမိလွ်င္လည္း
မေမ႔ႏုိင္။ သံေယာဇဥ္တႏြယ္ႏြယ္ ၿဖစ္တတ္သည္။ သေဘာထားၿကီးၿမတ္မည္။
သည္းခံခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ အခ်စ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။
“အလြန္အခ်စ္ခံလိုေသာ အခ်စ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။အခ်စ္အားလိုလားသည္။ မိမိအေပၚ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ႏူးႏူး ညံ့ည့ံ အေလးေပး၍ ဆက္ဆံသူအား လိုလားသည္။ ထို႔အၿပင္ သနားခ်စ္၊အားနာခ်စ္ကိုလည္း

ဦးစားေပးတတ္သည္”
အခ်စ္ေရးကိစၥ၊အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥ အားလံုးစံုတြင္ ဦးေႏွာက္ကို ဦးစားမေပး၊
ႏွလံုးသားႏွင့္ ဆံုးၿဖတ္တတ္သည္။ အခ်စ္အတြက္ ဘာမဆိုေပးဆပ္ရဲေသာ သတၱိရွိသည္။
တဇြတ္ထုိး လုပ္ၿခင္း ၊စိတ္ေဒါသၾကီးၿခင္းမ်ား ရွိလင့္ကစား
ေမတၱာဘဝလမ္းေၾကားင္းတြင္ အေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္ေလာက္ေအာင္အထိ မက်ေရာက္ႏုိင္ပါ။
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ မ်က္ႏွာမ်ားလိမ့္မည္။အၿပိဳင္ရည္းစားထားလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးအိမ္ေထာင္ၿပဳေသာအခါတြင္ နီးစပ္မုူအရွိဆံုးေသာသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်မည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုစည္းကိန္းမရွိ။သို႔ေသာ္
အိမ္ေထာင္ၿပဳေသာအခါ အိမ္ေထာင္တဆက္တည္းႏွင့္ ၿမဲေစရန္
အၿမဲထိန္းသိမ္းၾကိဳးစားမည္။
မိမိသည္ နာမည္ပ်က္ရွိသူ (သို႔) တစ္စံုတစ္ရာဘဝတြင္ အခ်စ္ကံေခခဲ့သူအား ပို၍
တိမ္းညြတ္ခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။ အခ်စ္ကို ဦးစားေပးမည္။
ခ်စ္သူေၾကာင့္ မိမိဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အေၿပာအဆို ခံရမည္။
သို႔ေသာ္ ထိုအခ်စ္သည္ပင္ မိမိအား ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေၿမ့မႈ႔ကို ေပးလိမ့္မည္။
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ အခ်စ္ဒႆနမွာ အသက္အရြယ္ကိုလိုက္၍ ကြာၿခားသြားမည္။ အသက္ ၁၅
ႏွစ္မွ ၁၉ႏွစ္ၾကား လူငယ္မ်ားသည္ အခ်စ္ကို ရင္ခုန္စရာ
စိတ္လႈပ္ရွားစရာတစ္ခုဟု သတ္မွတ္မည္။အသက္ ၂၀ႏွစ္မွ ၂၅ ၾကားအရြယ္သည္
အခ်စ္ကို ေၾကကြဲေစၿခင္း၊ဝမ္းနည္းေစၿခင္း ႏွလံုးသားအား နာက်င္ေစေသာ အရာဟု
သတ္မွတ္မည္။ အသက္၂၅ ႏွစ္မွ ၃၀ ႏွစ္ၾကားအရြယ္သည္ အခ်စ္ကို ေပးဆပ္ၿခင္းဟု
ယူဆေသာ ဒႆနရွိသည္။ အသက္၃၀ ႏွစ္အထက္တြင္မူ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသည္ မိမိက
ေပးမွသာလွ်င္ တစ္ပါးသူထံမွ ၿပန္လည္ရရွိမည္ဟူေသာ ဒႆနကိုရင္ဝယ္ထားရွိမည္။
အသက္၄၀ အထက္တြင္မူ တစ္ပါးသူက မိမိအား သံေယာဇဥ္ထားၿခင္း၊ အလိုလိုက္ၿခင္း၊
ဂရုစိုက္ၿခင္းႏွင့္ ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးမႈကို အလြန္ေတာင့္တသည္။
ဤကား မိႆရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ၿဖစ္ေပသည္။

ၿပိႆအခ်စ္ဒႆန (TAURUS)

ၿပိႆရာသီဖြားတို႔၏ႏွလံုးသား ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသည္ အလြန္သစၥာတရားၾကီးမားၿပီး
ေပးဆပ္ၿခင္းကို ဦးစားေပးေသာ ေမတၱာတရားၾကီးမားသူမ်ားဟုကမၻာ့
နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
၅၂၈ ႏွင့္၁၅၀၀ ေမတၱာလြန္ပြဲမ်ား ဘဝကြာၿခားမႈမ်ားအၾကား ေက်ာက္ဆစ္၊
ေက်ာက္ေတာင္ကဲ့သို႔ မာေက်ာေသာ ႏွလံုးသားအလယ္မွ ထူးၿခားစြာ ပြင့္လန္းေသာ
နတ္ပန္းကဲ့သို႔ ပြင့္ခဲ၊ ခ်စ္ခဲေသာ၊ မြန္ၿမတ္ေသာအခ်စ္၊ တည္တဲ႔ေသာေမတၱာ
အခ်စ္ႏွလံုးသားအားပိုင္ဆုိင္သူဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
ေမတၱာတရားအား ဆံုးၿဖတ္ေသာအခါတြင္ ေသခ်ာစြာ အခ်ိန္ယူဆံုးၿဖတ္ၿပီးမွ ခ်စ္တတ္ တြယ္တာတတ္သည္။ ေၿပာခဲ႔ေသာစကား၊ ဆံုးၿဖတ္ထားေသာ အရာအား ဘယ္ေတာ့မွ ၿပန္မၿပင္
၊ သစၥာတရားအား ရင္၀ယ္ပိုက္ထားသူၿဖစ္သည္။
ငယ္ခ်စ္ကို ဦးစားေပးတတ္သည္။ ခိုင္မာေသာ ေမတၱာ ကိုပိုင္ဆုိင္သည္။ မိမိက
ခ်စ္ရသူအေပၚ အၿမဲ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ၿဖည့္ဆည္းေပးရမည္ ဟူေသာ ဒႆန ကို
ပိုင္ဆုိင္သည္။
သံေယာဇဥ္ၾကီးသည္။ အေခ်ာ့ၾကိဳက္ အေပ်ာ့ၾကိဳက္ၿဖစ္သည္။ ခ်စ္ခဲသည္။
အခ်စ္ၿမဲသည္။ အခ်စ္အတြက္ဆိုလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္လည္းေကာင္း၊
မိသားစုႏွင့္ဆန္႔က်င္ရန္လည္းေကာင္း ဝန္မေလး။ ကိုယ္တုိင္ဆံုးၿဖတ္မည္။ ေမတၱာလမ္းေၾကာင္းသည္ မေခ်ာေမြ႔ အခက္အခဲမ်ားမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ေပါင္းဖက္ရန္
ဆံုစည္း ရန္သာအဓိကထားသည္။ အေပ်ာ္ခ်စ္သူ လံုးဝမထားတတ္။
အခ်စ္ကို ဦးစားေပးသည္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း အယုအယၾကိဳက္မည္။
သစၥာရွိသူကိုလည္းလိုလားမည္။ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာဆိုသည္မွာ သစၥာတရားရွိမွ
ခုိင္ၿမဲသည္။ ၿပီးၿပည့္စံုသည္ဟု ခံယူထားသည္။
ႏွလံုးသားမွ အခ်စ္သည္ သံေယာဇဥ္္အတြယ္အတာမွ တစ္စစ ၿမင့္မားလာေသာ တုိးပြားလာေသာ ခ်စ္တတ္လာေသာ ေမတၱာအမ်ိဳးအစားၿဖစ္သည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ မိမိ ကသူတစ္ပါးအေပၚ ေကာင္းသေလာက္ ေပးဆပ္သေလာက္ မိမိကုိ
ထပ္တူ ၿပန္ေကာင္းသူရရန္ ခဲယဥ္းသည္။ မိသားစု ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအား ၅၂၈
ေမတၱာ ဦးစားေပးရမႈေၾကာင့္ ၁၅၀၀ ေမတၱာတြင္အညံ့ရွိမည္။
တခါတည္းထား တစ္ၾကိမ္တည္းၿမဲလိုေသာ ခ်စ္သူကိုလိုလားသည္။ သို႔ေသာ္ ဤရာသီဖြား ၈၀% သည္ အခ်စ္ဦးႏွင့္ဆံုစည္းကိန္းမရွိတတ္ပါ။
အခ်စ္အေပၚ ထားရွိေသာ ဒႆနအၿမင္သည္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္အတြင္း မိမိကုိ တစိုက္မတ္မတ္ စိတ္ဝင္စားေသာ နီးစပ္သူႏွင့္ သံေယာဇဥ္ တြယ္ၿပီး
နီးစပ္မႈေၾကာင့္ ေမတၱာတရားေပၚေပါက္သည္ဟုသတ္မွတ္သည္။ အသက္၂၃ မွ ၂၈ ႏွစ္ၾကားတြင္ ခ်စ္သူထက္မိဘကို ပိုခ်စ္သင့္သည္ဟူေသာ စိတ္ရွိသည္။ အသက္
၂၈ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္ၾကားတြင္ ေမတၱာတရားသည္ ဘဝအတြက္
ထာဝရလက္တြဲရန္အေဖာ္ရွာၿခင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္၃၆ႏွစ္အထက္တြင္မူ
ေမတၱာတရားသည္ သူတစ္ပါးအားေပးဆပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ေဆာင္မြန္ဟု
သတ္မွတ္သည္။
ဤကား ၿပိႆရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ၿဖစ္ေပသည္။

ေမထုန္ အခ်စ္ဒႆန (GEMINI)

ေမထုန္ရာသီဖြားတို႔၏ႏွလံုးသားခ် စ္ၿခင္းေမတၱာသည္ တစ္ပါးသူက မိမိအား မည္မွ်
တားဆီးေစ ၊ မိမိ ႏွလံုးသားကလက္ခံပါက ရဲရဲတင္းတင္း ၿပတ္ၿပတ္သားသား
ခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားရွိသည္။
ေကာင္းကင္မိုးၿမင့္ တိမ္တိုက္ၾကားမွ ေလဟုန္စီး ပ်ံသန္းေနေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးၿဖဴငွက္ငယ္၏ ေတးသံေၾကာင့္ ႏိုးထရွင္သန္လာသည့္
ႏွလံုးသားႏွင့္ အၿမဲခ်စ္တတ္ေသာသူ ဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ေပးဆပ္တတ္ေသာ
ၿမင့္ၿမတ္သည့္ႏွလံုးသား ကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိ၏ဘဝကို လည္းေကာင္း မိမိ၏
အေတြအၿမင္ကိုလည္းေကာင္း တစ္ခုခုေပၚတြင္ အေထာက္အကူၿပဳႏိုင္သူအား
ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာသက္ေရာက္မည္။ ပညာရွိၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ၿမက္ေသာသူကို
ႏွစ္သက္မည္။ မိမိႏွင့္ တိုင္ပင္ေဖာ္ တုိင္ပင္ဖက္အၿဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာသူကို
ဘဝအေဖာ္အၿဖစ္ ဦးစားေပး၍ ေရြးခ်ယ္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။အၿမဲေရြးရခက္ေအာင္
အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳးၾကံဳမည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေရြးခ်ယ္ရန္ၾကံဳလာပါက ဦးေဏွာက္ကို
ဦးစားမေပးပဲ ႏွလံုးသားမွ ေတာင္းဆုိ လာသည့္အေပၚ ရဲရင့္ၿပတ္သားစြာ
ဆံုးၿဖတ္မည့္သူၿဖစ္သည္။
ေတြေဝ ဒြိဟၿဖစ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိေသာ္ၿငားလည္း ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ႏွလံုးသာမွာ
အလြန္မာသည္။အလြယ္တကူ မ်က္စိမွိတ္၍ လုပ္တတ္ေသာ သဘာဝမရွိ ။မိမိအေပၚ
ေလးစားၿခင္းတန္ဖိုးထားၿခင္း ႏွင့္ မိမိက ေလးစားရေသာသူ အေပၚကိုသာ
ခ်စ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။
ဤရာသိဖြားမ်ားသည္ မိမိထက္ အသက္အရြယ္ အေနအထား ဆက္ဆံရေသာ ဝန္းက်င္
မတူၿခားနားေသာသူကို ေရြးခ်ယ္၍ ေမတၱာမွ် အိမ္ေထာင္ၿပဳတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္
သားခ်င္း ဓေလ႔မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍
ခ်စ္တတ္ေသာသူၿဖစ္သည္။ ခ်စ္သူအတြက္ဆုိပါက မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို မငဲ႔ကြက္
ေပးဆပ္ရန္ ဝန္မေလးေသာ သဘာဝရွိသည္။
ပင္ကို စရုိက္တြင္ တစ္ပါးသူက အခက္အခဲမ်ား အခ်စ္ၿပႆနာမ်ားကို မိမိက ဦးေဆာင္
ေျဖရွင္းႏုိင္သေလာက္ မိမိကုိယ္တုိင္အတြက္မူ အၾကံေပးႏုိင္သူ
ေျဖရွင္းႏုိင္သူ နည္းပါးတတ္သည္။ မၾကာခဏ ခ်စ္သူႏွင့္ေဝးကြာ ခြဲခြာေနရေသာ
အေနအထားသို႔ ေရာက္ေလ အခ်စ္စိတ္မ်ားပိုမိုျပင္းထန္ေလ၊ သံေယာဇဥ္
ပိုၾကီးေလျဖစ္သည္။ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္တတ္ေသာ ႏွလံုးသားအား ပိုင္ဆုိင္သည္။
ေတးဂီတတစ္ပုဒ္ ကဗ်ာတစ္ေၾကာင္းကပင္လွ်င္ မိမိခ်စ္သူကို တမ္တ လြမ္းဆြတ္ေစ
ႏိုင္ေသာ ႏွလံုးသားအားပိုင္ဆုိင္သည္။
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ၇၅%သည္ အသက္ လူမ်ိဳး မိမိႏွင့္ မိရိုးဖလာ
ကြဲျပားေသာသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ မွ ၂၃
ႏွစ္ၾကား ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွာ အလြန္ရႈပ္ေထြး၍
ကိုယ္လြတ္လပ္မႈကို ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အရာဟုသတ္မွတ္မည္။
မိမိကုိယ္မိမိသာအခ်စ္ဆံုးဟု သတ္မွတ္မည္။ အသက္ ၂၄ႏွစ္မွ အသက္၃၀
ႏွစ္ၾကားအရြယ္တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္မွာ စိတ္တူ သေဘာတူႏွင့္
ဘဝအားရင္ဆုိင္မည့္အေပၚထားရွိရမည့္ခံစားခ်က္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္၃၀ ႏွစ္အထက္တြင္မူ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တရားသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ႏွင့္
လူတိုင္းအေပၚထားရွိအပ္ေသာ အရာဟု သတ္မွတ္မည္။
ဤကား ေမထုန္ရာသီဖြားတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚအၿမင္ပင္ျဖစ္သည္။

ကရကဋ္ အခ်စ္ဒႆန (CANCER)

ကရကဋ္ ရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာ အခ်စ္ကိုလိုလားေသာသူဟု ကမၻာ့နတ္ကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္သည္။
အလြန္လွပဆန္းၾကယ္တင့္တယ္ေသာ ေရကန္၏အလယ္တြင္ လေရာင္ဖ်န္းေသာအခါ
လန္းဆန္းဖူးပြင့္သည့္ ၾကာျဖဴပြင့္ကဲ့သုိ႔ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သူအျဖစ္
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ႏွလံုးသားခ်စ္ေမတၱာအားေဖာ္က်ဴး ထားသည္။အခ်စ္ေမတၱာအား
စိတ္ကူးယဥ္စရာတစ္ခုဟု
သတ္မွတ္ထားသည္။လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္ကင္းကြာေသာအခ်စ္ကိုလိုလားသည္။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ရင္ခုန္ခ်င္စရာ၊ စိတ္ကူးယဥ္စရာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဒ႑ာရီပံုျပင္သမိုင္းထဲမွ
အခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားအား သေဘာက် အားက်တတ္ေသာ ႏွလံုးသားကိုပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
အလြန္ခ်စ္တတ္သလို အလြန္အၿငိဳးအေတး ၾကီးတတ္သည္။ ဤရာသီဖြားမ်ားအဖို႔
ခ်စ္ျခင္းႏွင့္မုန္းျခင္းအၾကားနယ္နိမိတ္သည္ မ်ဥ္းေၾကာင္းငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ သံေယာဇဥ္ထားမိ၊ ခ်စ္မိ ၊တြယ္တာမိလွ်င္ အရာရာေပးဆပ္တတ္သေလာက္ မုန္းၿပီဆုိက လံုးဝလွည့္မၾကည့္တတ္။
မိမိ၏ႏွလံုးသားသည္ အၿငိဳးၾကီးသည္၊အမွတ္သည္းေျခၾကီးသည္။မိမိကုိ ဒုကၡေပးထား၊ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံထားေသာ သူမ်ားအေပၚ အခါသင့္လွ်င္
ျပန္လည္လက္တုန္႔ျပန္ လက္စားေခ်တတ္သည္။စိတ္ႀကီးသည္ ။ဆတ္ဆတ္ထိမခံတတ္။
တစ္စံုတစ္ရာ မိမိႏွလံုးသားကိုနာက်င္ထိခုိက္ေအာင္ တဖက္သူမွျပဳလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းမုန္းတီးအရြဲ႕တိုက္တတ္ေသာ အခ်စ္ ႏွလံုးသားဒႆန ရွိသည္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚ အထိမခံ၊ အလြန္တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမတၱာေရးတြင္ မေခ်ာေမြ႔၊ကံေခတတ္ေသာ သဘာဝကို ပိုင္ဆုိင္သည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္
ဆံုစည္းျခင္းမရွိ။ေကြကြင္းျခင္းအေပၚလည္း ဝမ္းနည္းကိန္းမရွိ။ ထူးျခားခ်က္မွာ အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်မည္။ မိမိ၏
အခ်စ္ႏွင့္ႏွလံုးသားခံယူခ်က္သည္ ဆက္ဆံေသာ အသိုင္းအဝိုင္းအလုိက္
စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေၿပာဆိုမႈကို
ဦးစားေပးျခင္းသည္ ႏွလံုးသားထက္ ဦးေဏွာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
အေလးထားသလိုျဖစ္မည္။
ဘဝတြင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ႏွစ္သက္သူတစ္ဦး၊ ႏွလံုးသားကလက္ခံသူတစ္ဦးအၾကား
ေရြးခ်ယ္ရန္ အခက္ႀကံဳလိမ့္မည္။ထိုအခါတြင္ ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းထက္ မိမိက
ေမတၱာထားသလို ထားႏုိင္ေသာသူကိုသာ ဦးစားေပး၍ ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာအခါတစ္ပါးသူက နားေယာင္မႈထက္ ကိုယ္ပိုင္ႏွလံုသား
ခံယူခ်က္အေပၚ အေျချပဳပါ။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၂၀ ၂၅ ႏွစ္မ်ားတြင္
တစ္ပါးသူေပးေသာ ကတိအေပၚ ယံုစားတတ္၍ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားၾကံဳကာ
ေမတၱာေရးတြင္ အညံ့ရွိသည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ၾကားတြင္ မိမိအား
သံေယာဇဥ္ၾကီးသူအား ပယ္ခြာ၍ ေနာက္မွေပါက္သည့္ ေရႊၾကာကို အလြန္ဦးစားေပးမည္။
မိမိက ေမတၱာတရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းကို ေလးနက္စြာထား၍ ဘဝအေဖာ္
ေရြးခ်ယ္လင့္ကစား မိမိအား အမ်ားက ဂုဏ္ေနာက္ ေငြေနာက္ လိုက္သည္ဟု
သတ္မွတ္မည္။ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မုန္းျခင္းႏွင့္
ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ေတြးေခၚထားေသာ သဘာဝအားပိုင္ဆုိင္သည္။
ဤကား ကရကဋ္ ရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ၿဖစ္ေပသည္။

သိဟ္အခ်စ္ဒႆန (LEO)

သိဟ္ရာသီဖြားမ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ စိတ္ဓာတ္ အက်င္သီလႏွင့္ ႀကီးျမတ္ေသာ
သေဘာထား။ျမင့္ျမတ္ေသာ ႏွလံုးသားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစလ်က္ လူ႔ဘံုေလာကသို႔
ဖန္ဆင္းရွင္မွ ေမြးဖြားေစလႊတ္လိုက္သည္ဟု ကမၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက
သတ္မွတ္ထားသည္။
တိုက္ပြဲမ်ား မိးလွ်ံမ်ား ၾကားမွ အလြန္ရဲရင့္ေသာ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့မင္း၏
ႏွလံုးသားႏွင့္ ဤရာသီဖြြားမ်ား၏ ႏွလံုးသားကိုထပ္တူျပဳ၍ ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
အလြန္တည္ၿငိမ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္မ်ား ၿဖစ္သည္။
အခ်စ္ေမတၱာအေပၚ ေလးနက္စြာ ခံယူက်င့္သံုးသည္။ တစ္ပါးသူတို႔
အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိမိ၏အခ်စ္ မိမိ၏ဘဝကို
ေပးဆပ္ရန္ဝန္မေလး။ေပးဆပ္ခြင့္လႊ တ္တတ္ေသာ သေဘာထားႀကီးေသာ ႏွလံုးသားကို
ပို္င္ဆုိင္လင့္ကစား ေခါင္းမာျခင္း မာနရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္
ဘဝအေဖာ္ေကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံးတတ္သည္။မိမိ၏ ႏွလံုးသားမွ အခ်စ္ႏွင့္
ဦးေဏွာက္မွေစစားလာေသာ မာနတရားတို႔ အၿမဲ လြန္ဆြဲေနေသာ အေနအထားကို
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ ၾကံဳေတြ႔မည္။ မာနကို ေလွ်ာ့လိုက္ပါ။
ဤရာသီဖြားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
ဦးေဏွာက္ကို ဦးစားေပးမည့္ သေဘာရွိသည္။
ဘဝအေဖာ္ ခ်စ္သူေရြးေသာအခါတြင္ ႏွလံုးသားသာမက ဦးေဏွာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုပါ
ထည့္သြင္းတတ္သည္။ အခ်စ္ေမတၱာဟူေသာ အရာသည္ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဦးေဏွာက္
ေပါင္းစပ္ ဆံုးျဖတ္ရေသာ အျခင္းအရာျဖစ္သည္ဟူေသာ ဒႆနအားပိုင္ဆုိင္သည္။
အလြန္သံေယာဇဥ္ႀကီးတတ္သည္။ ငယ္ခ်စ္ကို ဦးစားေပးတတ္သည္။ သတိေပးလိုသည္မွာ
မိမိသည္ အလြန္မ်က္ႏွာပြင့္ စန္းပြင့္ေသာ သူျဖစ္မည္။တစ္ဦးထက္ပိုေသာ
ခ်စ္သူရည္းစားမ်ား ထားရလိမ့္မည္။ခ်စ္သူမ်ားျခင္း သည္ လည္းေကာင္း၊
အခ်စ္မ်ားျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဘဝ၏ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
မိမိအေပၚ နားလည္း ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊အေဖာ္အျဖစ္ရပ္တည္ျခင္း၊ ျပဳမည့္သူကို ဘဝၾကင္ေဖာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္။ကံေခသည္မွာ
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္သည္။ မာနေၾကာင့္
အခ်စ္္စစ္ခ်စ္သူႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနဆဲ၊ အားနာ သနားခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ
မိမိသဘာဝကို အျခားေသာသူက အခြင့္အေရးယူ၍ အညွာကိုင္ကာ လက္ထပ္ရန္
တိုက္တြန္းခံရတတ္တသည္။ အခ်စ္ဆံုးသူ တစ္ေယာက္ ၊ လက္ထပ္ဆံုစည္းသူကတစ္ေယာက္
ၿဖစ္တတ္သည္။
အသက္ ၁၆ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကားေမတၱာ ကံေခတတ္သည္။ အသက္၂၂ႏွစ္ေက်ာ္မွ
မိမိႏွလံုးသားသည္ ရင့္က်က္လာမည္။ အသက္၂၄ ႏွစ္အထက္တြင္မူ ေလးနက္ေသာ
အားမာန္ျဖင့္ သူတစ္ပါးကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာထားရွိ လိမ့္မည္။မိမိ
သံေယာဇဥ္ႀကီးေသာသူ၏စကားႏွင့္ ေျပာသမွ်အလံုးစံုအား မ်က္စိမွိတ္ ယံုတတ္ေသာ
သဘာဝရွိသည္။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားသည္မိမိဘဝတစ္ခုလံုးကိုတစ္စံုတရာတိုးတက္ေစရန္ ဖန္တီးႏုိင္သည့္ စြမ္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ သေဘာထားအား ရင္မွာ ထာဝရ
ပိုက္ေထြးထားေသာမ်ားျဖစ္သည္။
ဤကား သိဟ္ရာသီဖြားမ်ား၏ အခ်စ္ဒႆနေပတည္း။

ကန္ အခ်စ္ဒႆန (VIRGO)

ကန္ရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္ထိခုိက္ခံစားလြယ္သည့္ သဲသဲလႈပ္ ႏွလံုးသား
အခ်စ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ားဟု ကမၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
အလြန္သန္႔စင္လွပေသာ ကညာစင္တစ္ဦးက သူမ ဦးေခါင္းထက္ ပန္ဆင္ရန္
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ျဖဴလြလြပန္းပြင့္ႏွင့္တူေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ အခ်စ္ကို
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာၿပီးမွ စနစ္တက်
ခ်စ္တတ္သည္။စိတ္ထိခုိက္ခံစားလြယ္သည္။ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔လြန္းေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။မာမာေျပာဆုိဆက္ဆံလွ်င္ မိမိအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာ စကားပင္ျဖစ္လင့္ကစားလက္မခံ။ အေခ်ာ့ႀကိဳက္ ၊ အေပ်ာ့ႀကိဳက္ မိမိအား
ဦးစားေပးဆက္ဆံမႈကို လိုလားေသာ အခ်စ္ပို္င္ရွင္ျဖစ္သည္။
တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ မိမိအား ေဝဖန္လာပါက တစ္ပါးသူထက္ပို၍
ခံစားတံု႕ျပန္တတ္သည္။ ေဝဖန္လာသူကို မုန္းတီးပစ္မည္။ မိမိအားနည္းခ်က္ကို
မိမိသိ၍ ျပင္မည္။ တစ္ပါးသူက ေထာက္ျပလာ၍ ျပင္ရသည္ ဟူေသာ အေနအထားကို
လံုးဝလက္မခံတတ္ေပ။
ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားစြာရွိသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္
မိမိႏွလံုးသားကို မိမိကုိယ္တုိင္ ခုတံုးလုပ္ ခ်နင္းပစ္ရန္ ဝန္မေလး။ မိမိဘဝ
တိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုေပးသူမ်ားအေပၚ အခ်စ္ေမတၱာထားမည္။
ခ်စ္သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား ဘဝရည္မွန္းခ်က္တိုးတက္မႈကို ဆန္႔က်င္တားဆီးလာပါက
မုန္းတီးဆန္႔က်င္ တိုက္ခုိက္ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ဝန္မေလးေသာသူၿဖစ္သည္။
လူခ်စ္လူခင္ေပါၿပီး သူတစ္ပါး၏ အမူအရာစကားတို႔အေပၚ အက်ေကာက္တတ္ေသာေၾကာင့္
ပဋိပကၡမ်ားေတြ႔ရတတ္သည္။စိတ္ၾကည္သာေနခ်ိန္ ၿပံဳးရႊင္၍ တစ္ပါးသူကို သေဘာထားႀကီးခြင့္လႊတ္တတ္သေလာက္ အၿငိဳးထားမိေသာကာလတြင္ သဲႀကီးမဲႀကီး
အျပစ္ရွာ၍ တိုက္ခိုက္တတ္သည္။ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ စကားကုန္သံုး တိုက္ခိုက္ရမွ
ေက်နပ္သည္။အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ရုတ္တရက္ ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္။
နီးစပ္မႈေၾကာင့္ အခ်စ္ေပၚေပါက္မည္။ ေနာက္ဆံုးအထိ အေရြးရခက္ေအာင္
ဒြဟျဖစ္မည္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အေႏွာက္အယွက္ျပဳျခင္းကို မိမိႏွင့္
ခ်စ္သူၾကားႀကံဳမည္။ ဘဝကို အနစ္နာခံ စြန္႔လႊတ္၍ ခ်စ္တတ္သည္။ အသိုင္းအဝိုင္း
ဘဝမတူ​ေသာသူႏွင့္ ခ်စ္မည္။ ယံုစားလြယ္၍ ေမတၱာလွည့္စားခံရမည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဘဝတိုးတက္ရန္အတြက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခုတံုးလုပ္ရန္
ဝန္မေလး။တစ္ပါးသူအသည္းခြဲရန္
ဝန္မေလး။ကိုယ္တုိင္အသည္းကြဲရမည္ကိုလည္းဂရုမစုိက္တတ္။
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ကား မိမိက ထားရွိရန္မလို။ မိမိကုိ ခ်စ္လာေသာသူအား အေျခအေနကိုလိုက္၍ လိုအပ္သလို တံု႔ျပန္ရန္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ ႏွလံုးသား
ဒႆနႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အခ်စ္ေရးတြင္ မတည္ၿငိမ္ေသာလည္း
အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ဦးေဏွာက္၏ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းၾကြယ္ဝၿပီး
ေငြပံုေပၚ ထုိင္ရမည္။ ဘဝတြင္ အသက္လတ္ပိုင္းေရာက္မွ ႏွလံုးသားသည္
ႏိုးၾကားလာကာ အခ်စ္စစ္ကို ေတာင့္တလာမည္။ ေရႊပံု ေငြပံု ဓနဂုဏ္ျဖင့္
စံေနရာမွ အထီးက်န္စြာႏွင့္ မခ်စ္တတ္ေသာ ႏွလံုးအေပၚ အျပစ္ဖို႔ ေနာင္တ
ရင္မွာ ပိုက္ေနရသာဘဝကို ပိုင္ဆိုင္မည္။
ဤကား ကန္ရာသီဖြားတို႔၏ အခ်စ္ဒႆနပင္ျဖစ္သည္။

တူရာသီ အခ်စ္ဒႆန (LIBRA)

တူရာသီဖြားမ်ားသည္ အသည္းမာ၍ တစ္ပါးသူအေပၚ ခ်စ္ရန္အလြန္ခက္ခဲေသာ ေအးတိေအးစက္ ႏွလံုးသားအခ်စ္ကို ပုိင္ဆိုင္ထားသည္ဟု
ကမ​ၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ဆိုရိုးရွိသည္။
ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္းတို႕ကို ခ်ိန္ခြင္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္တင္၍
အရာရာကို တြက္ခ်က္ေနေသာ ႏွလံုးသားအခ်စ္ရွင္ဟူ၍လည္း
ေဖာ္က်ဴးထားျပန္သည္။ဤရာသီဖြားမ် ားသည္ မွ်တေသာ သဘာဝ ႏွစ္လိုေသာ
အေနအထားရွိလင့္ကစား ႏွလံုးသားမာလြန္း၍ မိမိကုိယ္သာ မိမိ
အခ်စ္ဆံုးျဖစ္မည္။သီးသန္႔ေနလိုစိတ္ျပင္းထန္မည္။ခ်စ္ခဲၿပီး အခ်စ္ၿမဲသည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ဥာဏ္ျမင့္ေသာ ပညာအတတ္ထူးခၽြန္ေသာသူတို႔ကို ဦးစားေပး၍
ခ်စ္တတ္သည္။
အလြန္သိမ္ေမြ႔ ေအးခ်မ္းမည္။ ေမတၱာတရားတြင္ အလြန္မွ်တစြာ ေတြးေခၚတတ္သည္။
ခ်င့္ခ်ိန္တတ္သည္။ ႏွလံုးသားသည္ ေကာင္းၿပီဆိုက
သူတစ္ပါးထက္ပိုေကာင္းတတ္သလို ဆိုးၿပီဆိုကလည္း အလြန္ပရိယာယ္မာယာမ်ားစြာ
သူတစ္ပါးထက္ သာလြန္ဆိုး​ျပတတ္သည္။ တစ္ပါးသူကို ဦးစားေပးတတ္ေသာ္လည္း
မိမိကအနစ္နာခံရမည္ဆိုပါက ဘာကိုမွ်မလုပ္။သားခ်င္းအတြင္း
က်န္းမာ​ေရးမေကာင္းသူ ဆိုးသြမ္းသူမ်ားေၾကာင့္ မိမိအခ်စ္ေရး
ႏွလံုးသားေရးတြင္ အေႏွာက္အယွက္ အနည္းငယ္ရွိသည္။
ပင္ကို ႏွလံုးသားသည္ နီးစပ္မႈအား အေျခတည္၍ အခ်စ္ သံေယာဇဥ္ျဖစ္တတ္သည္။
အခ်စ္အေပၚ အၿမင္သည္ မိမိႏွင့္ အေပးအယူ ညီမွ်၍ မိမိအား
အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာသူအေပၚ ခ်စ္သင့္သည္။သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္ေသာသူမ်ားကို ဥပကၡာ​ျပဳတတ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ဥပကၡၡာႏွစ္မ်ိဳးရွိ၍ အမွန္တရားလံုးဝမရွိေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္သည္။
ပင္ကိုအားျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိသာ အခ်စ္ဆံုးၿဖစ္၍ မိမိ
ဘဝႏွင့္ထပ္တူနီးပါးတူညီၿပီး အက်ိဳးျပဳေသာ သူကို ဦးစားေပးခ်စ္တတ္သည္။
ကာလအတန္ၾကာ ပိုးပန္းေနသူကိုေက်ာ္၍ ေနာက္လူကို ခ်စ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။
ခ်စ္သင့္သည္က တစ္ေယာက္၊ ခ်စ္မိသူက တစ္ဦး ျဖစ္တတ္သည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အလြန္သံေယာဇဥ္ႀကီးတတ္သည္။ မိမိအား
သေဘာက်ေသာသူ အလြန္ေပါသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာ​၌ ေတြေဝဒြိဟ ျဖစ္ရတတ္သည္။
အဆံုးတြင္ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပးလိမ့္မည္။ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေရြးစရာထဲမွ
စိတ္ႀကိဳက္​
ေရြးမည္။ နီးစပ္မႈအရွိဆံုးသူကို ေရြးမည္။ အစပိုင္းတြင္ တစ္ပါးသူတို႔က
မိမိလူေရြးမွားၿပီဟု ေဝဖန္ၾကလိမ့္မည္။ ေရြးလို္က္ေသာသူသည္
မိမိလက္ထဲေရာက္လာမွ ထက္ျမက္လာမည္။ ထိုအခါ အမ်ားဝန္းက်င္က္
အေရြးေကာင္းေလစြဟု ေၿပာၾက​လိမ့္ဦးမည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပညာအတတ္ရွိသူကို သံေယာဇဥ္
တြယ္တာမည္။ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အထင္ႀကီးမႈ ေလးစားမႈ​အေပၚ အေျခခံ
ေပၚေပါက္မည္။ ဘဝလမ္းေၾကာင္းတြင္ ၅၂၈ ႏွင့္ ၁၅၀၀
ေမတၱာႏွစ္ခုအၾကားလြန္ဆြဲေနရမည္။ အဆံုးသတ္တြင္ မိမိ အႀကိဳက္
မိဘဝန္းက်င္ႏွစ္သက္မႈ ႏွစ္ခုလံုးရွိသူကုိ ႏွလံုးသားမွ ဆံုးျဖတ္၍
ဘဝအေဖာ္အျဖစ္ ေရြးမည္။
မည္သို႔ဆုိေစ ဤရာသီဖြားမ်ားအားလံုး၏ အခ်စ္၊ေမတၱာအေပၚ
ထားရွိေသာဒႆနသည္”ေပးဆပ္ျခင္း၊ရယူျခင္း၊တံု႔ျပန္ျခင္း၊​ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတုိ႔ေပါင္းစည္းထားသည့္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ အရာသည္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ “ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ၿဗိစာၦအခ်စ္ဒႆန (SCORPIO)

ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္ခ်စ္တတ္ေသာ၊ အလြန္မုန္းတတ္ေသာ
အခ်စ္ကုိပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး တစ္ပါးသူမဆိုထားႏွင့္မိမိကိုယ္ မိမိ
ပင္နားမလည္​ႏို္င္ေသာ ထူးျခားသည့္ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု
ကမ​ၻာ့​နကၡတ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက တညီတညြတ္တည္း အဆိုျပဳသည္။
ကႏာၱရအလယ္ ပတ္ၾကားအက္ေနသည့္ ေက်ာက္ေျမၾကားရွိ အလြန္အဆိပ္ျပင္းေသာ
ကင္းၿမီးေကာက္တစ္ေကာင္၏ ရင္ထဲမွ မြတ္သိပ္ေနေသာ၊ ႏူးညံ့လြန္းေသာ၊
အခ်စ္ႀကီးေသာ ၊အမ်က္ႀကီးေသာ ႏွလံုးသားမ်ိဳးကိုပိုင္ဆိုင္သူဟု ေဖာ္က်ဴးၿပန္သည္။
အေကာင္းဆံုးႏွင့္အဆိုးဆံုးကိုသာ လုပ္လိုေသာ
သဘာဝရွိသည္။ေကာင္း၊ဆိုး၊မွန္၊မွား လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္စသည့္ အစဥ္အလာအရ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကို လံုးဝလက္မခံျခင္းမရွိ။ မိမိရင္ထဲမွ ေကာင္းသည္၊
မွန္သည္ဟုထင္လွ်င္ ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ တဇြတ္ထိုး လုပ္တတ္သည္။ မိမိခံစားခ်က္
ခံယူခ်က္ကို ဦးစားေပးမည္။ ကိုယ္ပိုင္အဘိဓမၼာႏွင့္ မျဖစ္မေန လုပ္တတ္သည္။
မိမိစိတ္ထဲ၌ရွိေသာ အရာမ်ားကို တစ္ပါးသူအား ဖြင့္ေၿပာတုိင္ပင္ျခင္းမရွိ
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ သိုသိပ္၍ မျဖစ္မေန လုပ္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူကို ခ်စ္မိၿပီဟု ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္
အလြန္အခ်ိန္ယူတတ္ေသာလည္း ဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက လံုးဝ ျပန္မျပင္တတ္ေပ။ေဝဖန္မႈကို
လံုးဝဂရုမစိုက္ ဥေပကၡာျပဳတတ္သည္။ဥေပကၡာႏွလံုးသား ပိုင္ရွင္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏို္င္သည္။
မိမိခ်စ္သူက အမွာအယြင္းတစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ပါကလည္း ေဒါသအမ်က္ျပင္းစြာျဖင့္
လံုးဝခြင့္မလႊတ္။ႏွလံုးသားထဲမွ အၿပီးအပိုင္ ထုတ္ပစ္ၿပီးဥေပကၡာျပဳလုိက္မည္။
ပင္ကိုသဘာဝတြင္ အလြန္ထူးျခားသည္။ ျပန္မေျပာ၊ နားမေထာင္၊
တစ္ပါးသူတားဆီးသည့္ ကိစၥကိုမွ လုပ္လုိသည္။ အားနည္းေသာသူဘက္မွ ရပ္တည္မည္။
အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ေမတၱာစိတ္ေၿပာင္းလဲလြယ္သည္။ ခံစားခ်က္ကို
မ်ိဳသိပ္တတ္သည္။ မိမိ ဘက္မွ တတ္အားသေရြ႕ေပးဆပ္သည္။ သည္းခံသည္။
ခံႏိုင္စြမ္းကုန္ေသာအခါ အရြဲ႕တိုက္မည္။ အလြန္ခ်စ္ခဲ့သူကိုပင္ စြန္႔ပစ္မည္။
ခြဲခြါေသာအခါတြင္လည္း သံေယာဇဥ္ လံုးဝမရွိသေလာက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္မည္။
ေနာက္တစ္ေယာက္ေတြ႔ၿပီဆိုကလည္း အလြန္ေလးနက္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ခ်စ္မည္။
အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုစည္းကိန္းမရွိ ။ သို႔ေသာ္ အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ ေပါင္းရမည္။
ခ်စ္သူခင္သူေပါမ်ားမည္။ အခိုက္မသင့္ပါက အိမ္ေထာင္ဆက္ပင္မ်ားသြားႏုိင္သည္။
သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေမတၱာရွိ ခ်စ္မိၿပီဆိုကလည္း အျခားေသာ သူမ်ားကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္မ်ားကို ဖြင့္ေၿပာေလ့မရွိ။ တစ္ဦးတည္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ
ႀကိတ္ႀကံတတ္သည္။ မိမိ အခ်စ္ကို ႏႈတ္မွ မေျပာခင္ ခ်စ္သူရွိရာသို႔
အခ်ိန္ရွိသေရြ႕တရစ္ဝဲဝဲလုပ္ေနတတ္သည္။ ခ်စ္သူဘဝေရာက္ျပန္လွ်င္လည္း ႏွစ္ဦးေတြ႔ၾကေသာအခါ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ၊ၾကင္ၾကင္နာနာေျပာဆိုျခင္းမရွိ။ ေခါင္းႀကီးငံု႔ ေဘးခ်င္းယွဥ္ထိုင္ကာ စကားမေျပာဘဲ ဂြတိဂြက်
မပြင့္မလင္းေနတတ္ေသာ သဘာဝအားပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကို တကယ္ခ်စ္ရဲ့လားဟုပင္
ခ်စ္သူက ထင္ေလာက္သည္။ စကားေျပာၿပီဆိုပါကလည္း ခ်စ္သူက စိတ္ဝင္စားသည္
မဝင္စားသည္ကို ဂရုမစိုက္၊။အခ်္စႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို
ကရားေရလႊတ္ေျပာတတ္သည္။
မည္သို႔ဆုိေစကာမူ ၿဗိစာၦရာသီဖြားမ်ား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေပၚအျမင္တြင္ မတူေသာ
ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္ဦးကို ေပါင္းကူးဆက္ဆံေပးႏိုင္ေသာ တစ္သားတည္းျဖစ္ေအာင္
လုပ္ေပးႏိုင္ေသာအရာသည္ အခ်စ္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္လိမ့္မည္။

ဓႏု အခ်စ္ဒႆန (SAGITTARIUS)

ဓႏုရာသီဖြားတို႔၏ ႏွလံုးသည္ သနားလြယ္၊ ယံုလြယ္၊စိတ္ညြတ္လြယ္တတ္သည္ဟု ကမၻာ့နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ထားၾကသည္။
မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား။ တိုက္ပြဲမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ပြဲခံေသာ
ေလးညႈိ႔ကိုင္ဆြဲသည့္ ေလးသည္ေတာ္၏ ရႈံးနိမ့္ေသာ ရန္သူအေပၚ ခြင့္လႊတ္ညွာတာ
ခ်မ္းသာေပးသည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွလံုးသားႏွင့္ ထပ္တူသည့္ အခ်စ္ေမတၱာရွိ​သူဟု
ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
ဘဝတြင္ အရာရာေအာင္ပြဲခံႏိုင္သေလာက္ အခ်စ္စစ္မ်က္ႏွာတြင္မူ အၿမဲအလံျဖဴ
ေဝွ႔ရမ္း အရႈံုးေပးရမည္။ ခ်စ္သူမ်ားတတ္သည္။ ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
သံုးႀကိမ္အနည္းဆံုး အသည္းကြဲၿပီးမွ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပသြားမည္။အရာရာတြင္
ရဲရင့္ျခင္းရွိသေလာက္ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အၿမဲခြင့္လႊတ္ အရႈံုးေပး
အနစ္နာခံရတတ္သည္။ မူလခ်စ္သူအျပင္ ေနာက္ထပ္ခ်စ္သူအသစ္ေပၚ၍
ဒြိဟျဖစ္ကာသူ႔ထက္သူ ပိုသာ သေယာင္ ထင္ၿပီး မိမိ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတတ္ေသာ
အာားနည္းမႈေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ မ်ားၾကံဳတတ္သည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ အႏိုင္ရမွ ေက်နပ္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ ခံယူမႈမွာ မိမိဆိုးႏြဲ႔သမွ်ကို
ခြင့္လႊတ္နားလည္ႏုိင္ေသာသူ အႏိုင္ယူႏိုင္ေသာသူကိုသာ ခ်စ္ေမတၱာ ထားတတ္သည္။
မ်က္ႏွာပြင့္လန္းၿပီး လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားသည္။ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ားမည္။
ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ ဆံုးျဖတ္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးမွ
မိမိဆံုးျဖတ္သည့္အေပၚ မွားယြင္းသလိုခံစားရမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္
အရင္ဆံုးခ်စ္သူထံ စိတ္ျပန္လည္သြားမည့္ သဘာဝရွိသည္။
ထူးျခားခ်က္မွာ ဤရာသီဖြားမ်ားအားလံုးသည္ အလြန္ခြင့္လႊတ္တတ္သည္။ မိမိကို
တစ္စံုတစ္ရာ စိတ္ဒုကၡေပးသြားေသာသူမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ခ်စ္ခင္ရန္
ဝန္မေလးတတ္ေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လံုးဝဂရုမစိုက္။ အခ်စ္ေၾကာင့္
ဇြတ္မိုက္ရမည္ကိုလည္း မေႏွာင့္ေႏွး။တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ေမတၱာထားရမည္ဆိုက
ေလးညႈိ႕မွ ပစ္သည့္ၿမားအလား တစ္ဟုတ္ထိုး စူးစူးစိုက္စိုက္ခ်စ္တတ္သည္။
တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူကို အသည္းႏွလံုးပံုေပး၍ ခ်စ္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အလားတူ ထပ္တူထပ္မွ် တစ္ၿပိဳင္တည္းခ်စ္ႏိုင္စြမ္း
ခ်စ္တတ္စြမ္းရွိေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ လုပ္ၿပီးေသာ
ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ အရာတစ္ခုအား ခ်ီတံု ခ်တံု တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္တတ္ေသာ
သဘာ၀ရွိသည္။ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပးလြန္းသူၿဖစ္သည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ေမတၱာအေပၚ အျမင္သည္ ႏွလံုးသား
ေသြးကလပ္စည္းတို႔မွ ဦးေႏွာက္၏ အလြန္နက္ရႈိင္းေသာ ကလပ္စည္းမ်ားဆီသို႔
ပို႔ေဆာင္ကာ ဦးေႏွာက္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏွလံုးသားမွ ျပန္လည္လက္ခံ၍
ေသခ်ာစြာဆံုးျဖတ္တတ္သည့္သေဘာသဘာ ဝရွိသည္။ ေမတၱာတရားအား
ရုတ္ျခည္းဆံုးျဖတ္မည္။ အခ်ိန္ယူ၍ စဥ္းစားေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌
ျမန္ဆန္မည္။ ခ်စ္သူမ်ားမည္။အိမ္ေထာင္ တစ္ဆက္တည္းၿမဲရန္အတြက္ အထူးအားစိုက္
ဂရုထားရမည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ရရွိမည္။ ေလးနက္ေသာ ႏွလံုးႏွင့္
ခ်စ္မည္။ ခြင့္လႊတ္တတ္သည္။

မကာရ အခ်စ္ဒႆန (CAPRICORN)

မကာရရာသီဖြားတို႔ကို တစ္ပါးသူေကာင္းစားေရးအတြက္ မိမိႏွလံုးသား
ဘဝတစ္ခုလံုးအား အနစ္နာခံေပးဆပ္ရန္ဝန္မေလးေသာ အခ်စ္ပိုင္ရွင္မ်ားဟု
ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ နကၡတတ္ပညာရွင္မ်ားက တစ္ညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ထားသည္။
ယစ္ပလႅင္အထက္တြင္ တဆတ္ဆတ္ တုန္ခါလ်က္ ခ်စ္သူအမည္ကို တမ္းတေနသည့္
ေသြးဖံုးလႊမ္းေနေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ နိမိတ္ေဖာ္က်ဴးထားသည္။ ေမတၱာေရးတြင္
အေပးသမားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခ်စ္ကို ဦးစားေပးသည္။ ႏွလံုးသားကို အေျချပဳ၍
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တတ္သည္။အလြန္သီး သန္႔ ေနလိုသည္။ မိမိ သီးသန္႔ကမၻာေလးအတြင္း၌
ထာဝရအေဖာ္မြန္တစ္ဦးကို ေတာင့္တေနေသာ သဘာဝရွိသည္။
မိမိကုိယ္မိမိ အထီးက်န္ဆန္ကာ အားငယ္ေနတတ္သည္။ အထင္လြဲမွားမႈမ်ားအေပၚ၌လည္း
အၿမဲေျဖရွင္းေနရတတ္သည္။ သူတစ္ပါးက စိတ္မဝင္စား ပစ္ပယ္ထားေသာ
အထီးက်န္သမားကို ပို၍ ေမတၱာထားတတ္၊ စာနာ ခ်စ္တတ္သည္။တစ္ပါးသူကဆိုးသည္။
မေကာင္းဟု ဆိုေသာ သူမ်ားအေပၚ ေရြးခ်ယ္ေမတၱာမွ်တတ္သည္။ ခ်စ္သူကို အလံုးစံု
တိုးတက္ေစရန္ မိမိဘဝအား ျငမ္းသဖြယ္ ၊ေလွကားသဖြယ္ခင္း၍ ျမွင့္တင္ေပးမည္။
ခ်စ္သူကို အလိုလိုက္လြန္၍လည္းေကာင္း၊ အသာစီးေပးလြန္း၍လည္းေကာင္း
တစ္စံုတစ္ရာ ျမင့္မားလာေသာအခါ သူကပင္ မိမိအား ပစ္ခြာသြား၍
ေနာက္တစ္ေယာက္ရွာတတ္သည္။ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိမိကသာလွ်င္ ေပးဆပ္ရေသာ
သဘာဝရွိသည္။
ႏွလံုးသားမွ ေလးေလးနက္နက္ရွိေသာ္လည္း ႏႈတ္မွေဝေဝဆာဆာလွလွ ပပ သကာဖံုး၍
မေျပာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိဘဝတြင္ အေျပာေကာင္းသူမ်ား
မုသားမာယာရွင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေသာအခါ အၿမဲအရႈံုးေပးရ​တတ္ေသာ
သဘာဝရွိသည္။ အခ်စ္လြန္ကဲျခင္း နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈလြန္ကဲျခင္းတိုကုိ ေလွ်ာ့သင့္သည္။တစ္ပါးသူက တစ္စံုတစ္ရာ တိုးတက္သြားေအာင္ အၾကံအစည္ႏွင့္
မိမိႏွလံုးသားကုိ ခုတံုးလုပ္သြားျခင္းခံရမည္။
အရာရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ရွိသေလာက္ ေမတၱာတရားတြင္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အင္အားမရွိေပ။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဆက္ဆံေသာအခါ မယံုသကၤာစိတ္ျဖင့္ စတင္ဆက္ဆံတတ္သည္။ တစ္စစ ယံုစားလာသည္ဆိုကလည္း သူတစ္ပါး
လိမ္လည္ေျပာဆုိသည္ကိုပင္ ယံုၾကည္တတ္ေသာစိတ္ရွိသည္။
မနာလိုဝန္တိုျခင္းကင္းေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ ႏွလံုးသားအား
ပိုင္ဆုိင္သည္။မိ္မိကိုခ်စ္သည္က တစ္ေယာက္ မိမိခ်စ္သူကတစ္ေယာက္
ျဖစ္တတ္သည္။သီးသန္႔ေနေလ တစ္ပါးသူက မိမိအား စိတ္ဝင္စားေလျဖစ္ၿပီး မိမိအေပၚ
သံေယာဇဥ္ၾကီးသူႏွင့္ေတြ႕ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝကို ပိုင္ဆိုင္မည္။
မိမိတြင္လိုအပ္ေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ ခံစားေနေသာ အဆိုးမ်ားကို အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ မျဖစ္ေစလိုေပ။ လိုအပ္ေနေသာ
ကြက္လပ္မ်ားကိုလည္း မျပည့္စံုေသာ မိမိဘဝ ကေလးတစ္ခုျဖင့္
ျဖည့္စြက္ေပးလိုက္ၿပီး ထုိသူ၏ ဘဝကို ျပည့္စံုေစလိုသည္။ခ်စ္သူကို
အရာရာၿပည့္စံုေစလိုသည္။ မိမိဘဝ သုညအျဖစ္ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ ခ်စ္သူအတြက္
ေပးဆပ္သင့္သည္ဟု သတ္မွတ္မည္။အႏုိင္ယူသြားျခင္းအေပၚ ခြင့္လႊတ္ရန္ အျမဲရွင္သန္ေနေသာ အခ်စ္ႏွလံုးသား ဒႆနကိုပိုင္ဆုိင္သည္။

ကုမ္အခ်စ္ဒႆန (AQUARIUS)

ကုမ္ရာသီဖြားမ်ားသည္ အစြဲအလမ္းၾကီးၿပီးေပးဆပ္မႈကို ဦးစားေပးတတ္ေသာ
ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ကမာၻ႔နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း
သတ္မွတ္ထားသည္။
ေရအိုးထဲမွ ေရကို သြန္ေလာင္းၿပီး ေရငတ္သူမ်ားအားေပးသလကဲ့သို႔ ႏွလံုးသားမွ
ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္သည့္ အခ်စ္ေရစင္အား ပက္ဖ်န္းေနေသာ
ပံုနိမိတ္ျဖင့္ဤရာသီဖြားမ်ား၏ အခ်စ္ကုိ ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
ပကတိရိုးသားတည္ၾကည္သည္။ သစၥာၾကီးသည္။ ေျဖာင့္မွတ္မွန္ကန္ရိုးသား၍
အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ
မာယာမ်ားရန္၊စဥ္းလဲ လိမ္ညာေကာက္က်စ္ရန္ ဝန္ေလးသည္။ သန္႔စင္ေသာ
ႏွလံုးသားႏွင့္ ခ်စ္တတ္သည္။ ရိုးရိုးေၿဖင့္ေျဖာင့္သမားျဖစ္သည္။
အစြဲအလမ္းႀကီးျခင္း တစ္ဖက္စြန္းက်လြန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွလံုးသားေရးရာ ခ်စ္ဒုကၡတို႔ ၾကံဳတတ္သည္။ သန္႔စင္ေသာ ႏွလံုးသားႏွင့္ တစ္ပါးသူအေပၚ ေမတၱာထားလင့္ကစား ကံဇာတ္ဆရာမွ မိမိအား အလြမ္း၊ အေဆြးသမားျဖစ္ေအာင္
ဖန္တီးမည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေနေသာ အခ်စ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္
မွန္းဆမထားေသာအဆိုးမ်ား ဝင္ေရာက္မည္။ကာလအတန္ၾကာ လြမ္းေမာ၍
ခ်စ္ရမည့္ကိစၥကို ေၾကာက္လန္႔ေနမည္။ ၿပီးမွ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ
ေမတၱာရွင္ႏွင့္ေတြ႔ျပီး ဘဝတြင္ေအးခ်မ္းသြားမည္။ေမတၱာေရးတြင္ ေလးေလးနက္နက္ သစၥာရွိရွိေနတတ္သည္။ ခ်စ္သူအေပၚ အခြင့္အေရးမယူ။အႏိုင္မယူတတ္။ မိမိကသာ
အနစ္နာခံတတ္သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ လက္ေတြ႔ထက္ စိတ္ကူးယဥ္ဘက္ေရာက္သြားတတ္သည္။
မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားရွိလွ်က္ မိမိထက္နိမ့္ေသာသူကို အၿမဲဦးစားေပးတတ္ေသာ
သဘာဝရွိသည္။ဂုဏ္အနိမ္႔အျမင့္ မတူေသာ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးမွ နိမ္႔ေသာသူကိုပုိ၍
ဦးစားေပး ေရြးတတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခ်စ္သူကို မိမိထက္ ျမွင့္တင္ေပးမည္။
အလိုလိုက္ အၾကိဳက္ေဆာင္ထားေသာ မိမိတင္သည့္ ေရႊမင္းသမီးမွ မိမိကို
အသည္းခြဲသြားတတ္ေသာ အေနအထားၾကံဳအားေတြ႔မည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေမတၱာေရးတြင္ ေလးေလးနက္နက္ရွိမည္။
အျမင္က်ယ္မည္။ သေဘာထားႀကီးမည္။ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆို္င္မည္။ ေမတၱာေရးတြင္ နက္နက္နဲနဲ ေတြးေခၚတတ္၍ ဘဝကို ေပးဆပ္ထားမည္။
ေမတၱာကို စာမဖြဲ႔တတ္၊ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ႏႈတ္ခမ္းဖ်ား လွ်ာဖ်ားမွ
မေျပာတတ္။ ရိုရိုးၾကီး လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ေဆာင္ၿပီး အခ်စ္ကို
ေဖာ္ညြန္းတတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ခ်စ္သူအေပၚ အေလးထားမည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္
ခ်စ္သူဘက္မွ ေသြးသားေဆြမ်ိဳးမ်ားက မိမိအေပၚ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း
စကားတင္းေၿပာခံရျခင္းမ်ာၾကံဳမည္။ သို႔ရာတြင္ အံဩေလာက္ေအာင္ မိမိ၏ သေဘာထားကို ျပသႏို္င္မည္။
ဤရာသီဖြား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္
အေတြ႕အၾကံဳကို လိုလားေသာ ႏွလံုးသာကို ပိုင္ဆုိင္သည္။ သို႔ေသာ္
ဦးေႏွာက္ႏွင့္ႏွလံုးသားၾကား အၿမဲဒြဟျဖစ္တတ္၊ ေတြေဝတတ္သည္။ ေမတၱာ တရားႏွင့္
ပတ္သက္၍ စိတ္ဓာတ္ တက္လြယ္ က်လြယ္သည္။ မိမိႏွလံုးသားသည္ သူတစ္ပါးအေပၚ
အဆင္ေၿပ ခ်မ္းေၿမ့ ေအးခ်မ္းျခင္းကို ေပးလိုသည္။
ဤရာသီဖြားမ်ား၏ ေမတၱာအေပၚ ထားရွိေသာ ဒႆနသည္ အလြန္တရာ တန္ဖိုးၾကီးေသာ
ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာျခငး္၊ တစ္ပါးသူအေပၚ ေလးနက္စြာ ဆက္ဆံျခင္း သစၥာ
တည္ၿမဲျခင္းတို႔ေပါင္းစည္းေသာအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

မိန္အခ်စ္ဒႆန(PISCES)

မိန္ရာသီဖြားမ်ားသည္ အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ရွိသည့္
အခ်စ္တတ္ဆံုး ေမတၱာႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆုိင္ထားသည္ဟု
ကမာၻ႔နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက အဆိုၿပဳသည္။
နက္ရႈိင္းေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ သဲမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည့္
ကမာခြံအၾကားရွိ ပုလဲရတနာ ႏွင့္တူေသာ ႏွလံုးသားဟု ေဖာ္က်ဴးထားသည္။
ေမတၱာေရးတြင္ ေပးဆပ္မႈကို ဦးစားေပးမည္။ အလြန္ေအးခ်မ္း ျမင့္ျမတ္ေသာ
အခ်စ္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ လြန္လြန္ကဲကဲ သံေယာဇဥ္ၾကီး၍ တစ္ပါးသူအေပၚ
အလြန္နားလည္ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ ေမတၱာ ရွင္ျဖစ္သည္။
အခိုင္အမာဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္တတ္ေသာ သဘာဝရွိသည္။ ဘဝတြင္
တစ္ပါးသူအတြက္ မိမိဘဝရွင္သန္ျခင္းျဖစ္မည္။ အခ်စ္အတြက္ဆုိပါက
အရာရာရင္ဆိုင္ဝံ့ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။အရွ က္ အေၾကာက္ႀကီးျခင္း
တစ္ပါးသူက ေဝဖန္မည္ကို စိုးရြံျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္
ခ်စ္သူအေပၚဖြင့္ဟမေျပာရဲ လက္မတြဲရဲတတ္ျခင္းသည္မိမိ၏ ပကတိအားနည္းခ်က္ျဖစ္၏။
ထို႔အျပင္ မိမိအခ်စ္ကို ေျပာဆိုရန္ ဝန္ခံရန္ အလြန္ရွက္တတ္သျဖင့္ ခ်စ္သူ၏
အထင္လြဲမႈကို အၿမဲခံရမည္။ ေအးခ်မ္းစြာ သီးသန္႔ေနတတ္၍ မသိသူမ်ားက မိမိအား
မခ်စ္တတ္ေသာသူ ဟူ၍ ထင္ေယာင္ထင္မွား အျဖစ္ခံ ရမည္။ အၿမဲအေရြးရခက္ေအာင္
အခြင့္အလမ္းႏွစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္တတ္သည္။အတၱကို ဦးစားေပး၍ မေရြးသင့္။ မိမိအား
အလြန္နားလည္ေသာသူႏွင့္ လက္တြဲသင့္ေပသည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ ေမတၱာေရး အခ်စ္ေရးအေပၚတြင္ အလြန္နက္နက္နဲနဲ ခံယူတတ္သည္။
ေမတၱာတရားကို နားလည္ျခင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္း သ႑န္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ မိမိအခ်စ္သက္ေရာက္ပါက ထုိသူအတြက္ မိမိတတ္စြမ္းသမွ်
အရာရာေပးဆပ္ရမည္ ဟူေသာ သေဘာထားကို လက္ကုိင္ထားသူ ျဖစ္သည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားသည္ အလြန္စန္းပြင့္ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ဝန္ေလးသည္။
ဘဝလမ္းေၾကာင္းတြင္ မိမိႏွင့္ ေမြးရပ္ ဘာသာ ဓေလ့ဝန္းက်င္
မတူျခားနားေသာသူမ်ားႏွင့္ အခ်စ္ဆံုစည္းတတ္သည္။ မတူေသာအရာတို႔
ေပါင္းစည္းေသာ အခ်စ္အေနအထားရွိေပသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ဤရာသီဖြားမ်ားကို အခ်စ္တတ္ဆံုးသူမ်ားဟု
ကမၻာ့နကၡတ္ေဗဒပညာရွင္မ်ားက ယေန႔တိုင္ လက္ခံသတ္မွတ္ထားသည္။
ဤရာသီဖြားမ်ားႏွင့္ ေမတၱာသက္ဝင္ အခ်စ္ေရးၾကံဳသူမ်ားသည္
အလြန္ကံေကာင္းေသာမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း အမ်ားက သတ္မွတ္ထားသည္။
ႏႈတ္မွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစကား စာဖြဲ႔ျခင္းမရွိ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အႏုစိတ္ မိမိအခ်စ္ကို ပံုေဖာ္တတ္သည့္
အခ်စ္အႏုပညာမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးေၿပာလာသည္ ေဝဖန္လာသည္ကို လံုးဝဂရုမစိုက္
။ မွန္သည္ထင္သည္ကုိ လုပ္၍ ခ်စ္သူဘက္မွ ထာဝရတည္ေသာ
ႏွလံုးသားဒႆနပိုင္ရွင္မ်ားၿဖစ္သည္။ ဤကားမိန္အခ်စ္ဒႆနပင္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment