Sunday, September 23, 2012

MYANMAR PROVERBS( ၿမန္မာ့စကားပုံမ်ား) ----။----------။------------
A bad workman quarrels with his tools.
အကမတက္ေတာ့ ဖ်ာအၿပစ္တင္
 
A barking dog seldom bites.
ေဟာင္လြန္းေသာေခြး လူမေလး

လက္ထဲတြင္ရွိေသာငွက္တစ္ေကာင္သည္ခ်ံဳထဲတြင္ရွိေေသာငွက္ႏွစ္ေကာင္ထက္ပို၍တန္ဖိုးရွိသည္။
A bird in the hand is worth two in the bush.

စာအုပ္ဆိုတာအိတ္ကပ္ထဲယူသြားႏိုင္တဲ့ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုပါ
A book is like a garden in the pocket.

မီးေလာင္ခံရေသာကေလးသည္ မီးကိုေၾကာက္သည္
A burnt child dreads fire.

ေရနစ္ေနေသာသူသည္ ေကာက္ရိုးမွ်င္ကိုပင္ဆြဲလိမ့္မည္
A drowning man will catch at a straw.

ထန္းရည္မူး ကၽႊဲခိုးေပၚ
A drunkard can never keep secrets.

၀န္ခံသည္. အၿပစ္တစ္ခုသည္ တ၀က္ၿပုၿပင္ၿပီးၿဖစ္လိမ္.မည
A fault confessed is half redressed.

လူမိုက္ႏွင့္ေငြအတူမေန
A fool and his money are soon departed.

လူရူးလူမိုက္ တစ္ဦးသည္ ဥာဏ္ပညာရွိသူအား အၾကံေပးေကာင္းေပးလိမ္.မည္ = A fool may give a wise man counsel.

အေရးၾကံုက မိတ္ေကာင္းပ = A friend in need is a friend indeed.

မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ရရွိရန္ထက္ ဆံုးရွုံးရန္က ပို၍လြယ္၏
A friend is easier lose than found.

အမွီေကာင္းလွ်င္တစ္ခ်က္ အေနေကာင္းလွ်င္တစ္သက္
A good aim means a sure short, and wise dealings mean perpetual success.

ေခြးလိမၼာတစ္ေကာင္သည္ အရိုးေကာင္းတစ္ေခ်ာင္းႏွင္ထိုက္တန္သည္
A good dog deserves a good bone.

အေၿခေကာင္းမွ အေနေကာင္းမည္
A good foundation ensures a good status.

လင္ေယာက္်ားေကာင္းတစ္ဦးသည္ ဇနီးေကာင္းတစ္ဦးကိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည္
A good husband makes a good wife.

နာမည္ေကာင္းတစ္ခုရွိၿခင္းသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၿခင္းထက္ပို၍ေကာင္းသည္
A good name is better than riches.

အၿပစ္ရွိေနသၿဖင့္ လိပ္ၿပာမသန္.ရွင္းသည္ ၊ စြပ္စြဲမည့္သူမလို
A guilty conscience needs no accuser.

ေလးလံေနသည့္ ပိုက္ဆံအိတ္တစ္လံုးသည္ စိတ္ႏွလံုးကိုေပါ့ပါးေစသည္
A heavy purse makes a light heart.

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသူတစ္ဦးသည္ ေဒါသၿဖစ္ေနသူတစ္ဦးၿဖစ္သည္
A hungry man is an angry man.

ဆင္ပိန္လွ်င္ ကၽႊဲေလာက္ရွိေသး၏
A lean elephant is still as stout as a sturdy buffalo.

ပညာရဲရင့္ ပြဲလယ္တင့္
A learned man is honored by others.

ၿခိမ္းေၿခာက္မွုမ်ားေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္မေသ
A man does not die of threats.

ေၾကြးတင္ေနသူတစ္ဦးသည္ ပိုက္ကြန္တစ္ခုထဲတြင္မိေနသည
A man in debt is caught in a net.

ေသးငယ္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုသည္းမခံႏိုင္သူသည္ ၾကီးမားသည့္အရာမ်ားကို မည္သည့္အခါ မွၿပီးစီးေအာင္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္
A man who cannot tolerate small ills can never accomplish great things.

လူတစ္ေယာက္၏ေနအိမ္သည္ သူ၏ရဲတိုက္ၿဖစ္သည္
A man’s house is his castle.

စုေဆာင္းသည့္တစ္ပဲနိသည္ရရွိသည့္တစ္ပဲနိၿဖစ္သည္
A penny saved is a penny gained.

သတိရွိၿခင္းတစ္ေပါင္သည္ေၾကြးတစ္ေအာင္စကိုမဆပ္နိုင္
A pound of care won’t pay and ounce of debt.

အနာမွေသြးမ်ားထြက္ၿပီးေၿခာက္ခဲေနသည့္ေခါင္းသည္ဘီးကိုေၾကာက္သည္
A scabby head fears the comb.

ၿဖတ္လမ္းတခုသည္တစ္ခါတရံ၌မွားသည့္လမ္းတလမ္းၿဖစ္တတ္သည္
A short way is often a wrong way.

အမိွုက္ကစၿပႆဒ္မီးေလာင္
A small rubbish dump can burn down a tower.

ပ်က္လ်င္အစဥ္ၿပင္လ်င္ခဏ
It is never too late to mend.

အလုပ္တခုကိုစၿခင္းသည္တ၀က္လုပ္ၿပီးၿဖစ္သည္
A thing begun is half done.

ပ်ားတစက္ေၾကာင့္ၿပည္ပ်က္၏
A trills can lead to a catastrophe.


အကူအညီကိုလိုလိုလားလားေပးလိုသူသည္အေခၚကိုမေစာင့္
A willing helper does not wait to be called.


ေၿမြမေသတုတ္မက်ိဳး
A wise course of action whereby neither party suffers.


ဥာဏ္ပညာရွိသူတစ္ဦးသည္သူ၏စိတ္ကိုတစ္ခါတရံ၌ေၿပာင္းလဲသည္။လူရူးလူမိုက္တစ္ဦးသည္မည္သည့္အခါမွ်မေၿပာင္း
A wise man changes his mind sometimes, a fool never.

ပညာရွိအမ်က္အၿပင္မထြက္
A wise man does not reveal anger.

မိန္းမတို့အိေၿႏၵေရႊေပးလို့မရ
A woman’s modesty cannot be bought with gold.

အ့ံၾသစရာသည္ကိုးရက္သာခံသည္
A wonder lasts nine days.

ပညာရွိတစ္ဦးအတြက္စကားတစ္လံုးၿဖင့္ပင္လံုေလာက္သည္
A word to the wise is enough.

ခြဲခြာေနၿခင္းသည္ခ်စ္ၿခင္းကိုတိုးပြားေစသည္
Absence makes the heart grow fonder.

လုပ္ရပ္သည္စကားလံုးမ်ားထက္ပို၍က်ယ္ေလာင္စြာစကားေၿပာသည္
Action speaks louder than words.

မုန္တိုင္းက်ၿပီးေနာက္ၿငိမ္သက္မွုၿဖစ္သည္
After a storm comes a calm.

ဒီပုတ္ထဲမွာဒီပဲပါပဲ
After the manner of its kind, or a chip of the old block.

အလိုၾကီးကအရနည္းသည္
All covet , all lose.

အေရာင္ေၿပာင္းတိုင္းေရႊမဟုတ
All is not gold that glitters.

၀ါ၀ါၿမင္တိုင္းေရႊမဟုတ္
All that glitters is not gold.

အခ်စ္နွင့္စစ္တြင္ဘာလုပ္လုပ္တရားသည္
All’s fair in love and war.

ေကာင္းစြာၿပီးစီးသည့္အရာမွန္သမွ်သည္အကုန္ေကာင္းသည္
All’s well that ends well.

မ်က္မၿမင္သူမ်ားၾကားမ်က္လံုးတစ္လံုးရွိသူသည္ဘုရင္္ၿဖစ္သည္
Among the blind the one – eyed man is king.

စစ္တပ္တစ္တပ္သည္၄င္း၏အစာလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ခ်ီတက္သည္
An army marches on its stomach.

ဘာမွမရွိသည့္အိတ္သည္မတ္ေထာင္မေန
An empty bag will not stand upright.

အားလပ္ေနသည့္ဦးေနွာက္သည္မာရ္နတ္မင္း၏အလုပ္ရံုၿဖစ္သည္
An idle brain is the devil’s workshop.

ငွက္အိုတစ္ေကာင္ကိုေထာင္ေခ်ာက္္ၿဖင့္ဖမ္း၍မရ
An old bird is not to be caught with chaff.

သက္ၾကီးရြယ္အိုတစ္ဦး၏စကားသည္မွားခဲသည္
An old man’s saying is rarely untrue.

သည္းခံၿခင္းတစ္ေအာင္စသည္ဦးေနွာက္တစ္ေပါင္ထက္ပိုေကာင္းသည္
An ounce of patience is worth a pound of brains.

ကာကြယ္မွုတစ္ေအာင္စသည္ကုသၿခင္းတစ္ေပါင္ထက္ပိုေကာင္းသည္
An ounce of prevention is worth a pound of cure.

ၿမိန္ရာဟင္းေကာင္းခင္ရာေဆြမ်ိဳး
Appetite is the best sauce and sincere friends the nearest kith and kin.

ဥမကြဲသိုက္မပ်က္
As long as the eggs are not broken ; the nest will be alright.

သိုးငယ္တစ္ေကာင္အတြက္အၿပစ္ခံရၿခင္း ထက္သိုးၾကီးတစ္ေကာင္ အတြက္အၿပစ္ခံရၿခင္း ကပိုေကာင္းသည္
As well be hanged for a sheep as a lamb.

အိပ္ရာခင္းသၿဖင့္ သင္သည္အိပ္ရလိမ့္မည္
As you make your bed, so you must lie on it.

စိုက္ပ်ိဴးေသာေၾကာင့္ သင္သည္ရိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္
As you sow , so you shall reap.

နည္းနည္းရရန္အတြက္ မ်ားမ်ားေတာင္းပါ
Ask much to get little.

ဖြတ္မိေက်ာင္းၿဖစ္၊ၿမစ္မခ်မ္းသာ
Authority in the hands of the fool will make him a tyrant.

မေကာင္းမုုုုုုုုုုုုွကိုသင္ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မေကာင္းမွုကသင့္ကိုေရွာင္ၾကဥ္လိမ့္မည္
Avoid evil and it will avoid thee.

ပို၍ဆိုးရြားမွုမၿဖစ္မခ်င္းအဆိုးသည္အေကာင္းဘယ္ေတာ့မွၿဖစ္မလာ = Bad never becomes good till something worse happens.

ေဟာင္ေသာေခြးမ်ားသည္တစ္ခါတရံမွသာကိုက္သည္
Barking dogs seldom bite.

သံပူေနတုန္းထုရိုက္ပါ
Beat out the iron while it is hot.

ငါးကိုၿမင္ေသာ္လည္းေက်ာ့ကြင္းကိုမၿမင္
Before you bit look for the snare.

သူေတာင္းစားမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္သူမ်ားမဟုတ္
Beggars must not be choosers.

လူေတာ္တစ္ေယာက္၏ေနာက္၌အၿခားလူေတာ္မ်ားစြာရွိသည္
Behind an able man there are always other able man.

ဥာဏ္ပညာရွိၿခင္းထက္ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းကပို၍ေကာင္းသည္
Better be happy than wise.

လံုး၀ေရာက္မလာသည္ထက္စာလွ်င္ေနာက္က်ေရာက္လာသည္ကပို၍ေကာင္းေသးသည္
Better late than never.

မရွိတာထက္မသိတာခက္
Better not to have, than not to know.

ေရစပ္နံေဘး၌ငါးရရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနၿခင္းထက္အိမ္ၿပန္၍ကြန္ယက္သည္ကပိို၍
ေကာင္းေသးသည္
Better return home and make a net than long for fish by the waterside.

လိမ္ညာမွုၿဖင့္ၾကီးပြားၿခင္းထက္အမွန္တရားအတြက္ခံစားရၿခင္းကပို၍ေကာင္းသည္
Better suffer for truth than prosper by falsehood.

လူၾကီးတစ္ဦးငိုေၾကြးၿခင္းထက္ကေလးငယ္တစ္ဦးငိုေၾကြးၿခင္းကပို၍ေကာင္းသည္
Better the child cry than the old man.

မိခင္သက္ၿပင္းခ်မည္ထက္ကေလးငယ္ငိုသည္ကပို၍ေကာင္းေသးသည္
Better the child should cry than the mother sigh.

သင့္အားသဘာ၀မက်စြာေၿမွာက္ပင့္ေၿပာဆိုသူကိုသတိထားပါ။သူသည္မတရား စြာအၿပစ္ တင္လိမ့္မည္
Beware of one who flatters unduly ; he will also censure unjustly.

ခဲေလသမွ်သဲေရက်ပမာ
Big attempts which end in failure. Vain efforts.

ေကာင္းမြန္မွုမ်ားသည္ဘယ္ေသာအခါမွအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္မလာ။ကံဆိုးမွုမ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွတစ္ခုတည္းမလာ
Blessing never come in pairs: misfortunes never come alone.

ေသြးသည္ေရထက္ၿပစ္သည္
Blood is thicker than water.

ကမာၻမီးေလာင္သားေကာင္ခ်နင္း
Blood may be thicker than water, but life is sweeter than blood.

စာအုပ္မ်ားနွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္နည္းနည္းနွင့္ေကာင္းေကာင္းၿဖစ္သင့္သည္
Books and friends should be few and good.

စာအုပ္နွင့္မိတ္ေဆြကိုနည္းနည္းပဲထားသင့္သည္ ၊ ဒါေပမယ့္ေကာင္းရမည္
Books and friends should be few but good.

စာအုပ္စာေပလူ့မိတ္ေဆြ
Books are our friends.

သစ္ခက္မ်ားကိုေၿဖာင့္ေအာင္လုပ္၍ရေကာင္းရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္းၾကာၿမင့္ေနၿပီၿူဖစ္သည့္္ ပင္စည္မ်ားကိုမူလုပ္၍မရ
Branches may be made straight, but not an old trunk.

အနိုင္က်င့္သူမ်ားသည္သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ားၿဖစ္သည္
Bullers are generally cowards.

အၿခားလူမ်ား၏အားနည္းခ်က္မ်ားၿဖင့္ပညာရွိသူမ်ားသည္မိမိတို့၏အားနည္းခ်က္မ်ားကိုၿပဳၿပင္သည္ By others faults wise men correct their own.

အေမေက်ာ္ေဒြးေတာ္လြမ္း
Care more for your mother than for your aunt. ( Gratitude should not be misplaced )

ဒါနၿပဳၿခင္းသည္အိမ္၌စၿပီးအိမ္၌မၿပီးဆံုးသင့္ေပ
Charity begins at home but should not end there.

ျမန္မာစကားပံုအလွစကားပံု ဆိုတဲ ့ပို ့စ္ေလး ကိုသေဘာက် လို ့ျပန္ေ၀မွ်ေပး လိုက္ပါတယ္..မူရင္း ဘေလာ ့ဂ္ဂါ က အဂၤလိပ္လိုလဲ ဘာသာျပန္ေရးေပးထားတယ္။တစ္ခ်ဳိ ့စကားပံုေတြ ဆို က်ေနာ္ ၾကားေတာင္မၾကားဖူးလို ့ ဗဟုသုတအေနနဲ ့ ျပန္ေ၀မွ် လိုက္တာ ပါ.... ေပ်ာ္ရႊင္နိုင္ၾကပါေစ........။

No comments:

Post a Comment